Ω Omega, mon odroid-xu4

Site personel auto-hébergé sur une carte odroid Xu4

Document modifié le : mardi 30 juillet 2019 - 09:20.
Graphique
Détails :
Kernel :
Linux omega 4.14.180-odroidxu4 #16 SMP PREEMPT Wed May 20 19:58:06 CEST 2020 armv7l GNU/Linux
Package :
Uptime :
01:30:40 up 8 days, 14:20, 0 users, load average: 0.01, 0.02, 0.00

120

Vitesse du ventilateur (0-100) : 47

58000

Température : 58 C°

Connectivité réseau :
ipv4 : 82.64.127.18
ipv6 : 2a01:e0a:195:1040:89db:6067:6ec7:b31f
Rclone status :
(Le script est dans "/etc/cron.d/" et l'heure est définie dans "/etc/crontab")
* Sauvegarde démarée le 13-05-2020 à 03:00:01 *
Maintenance mode enabled
Sauvegarde de la base OK
03:00:02 Copie chiffrée de data Transferred: 1.460M / 1.460 MBytes, 100%, 989 Bytes/s, ETA 0s Errors: 0 Checks: 71589 / 71589, 100% Transferred: 1 / 1, 100% Elapsed time: 25m47s Maintenance mode disabled
03:25:55 Copie chiffrée de sys-sql Transferred: 31.761M / 31.761 MBytes, 100%, 5.295 MBytes/s, ETA 0s Errors: 0 Checks: 0 / 0, - Transferred: 1 / 1, 100% Elapsed time: 5.9s 03:26:01 Rclone Hubic-Vidéos Transferred: 0 / 0 Bytes, -, 0 Bytes/s, ETA - Errors: 0 Checks: 65 / 65, 100% Transferred: 0 / 0, - Elapsed time: 5.8s 03:26:07 Rclone Hubic-Photos Transferred: 0 / 0 Bytes, -, 0 Bytes/s, ETA - Errors: 0 Checks: 4782 / 4782, 100% Transferred: 0 / 0, - Elapsed time: 4m7.9s * Sauvegarde terminée le 13-05-2020 à 03:30:15 *