Ω Omega, mon odroid-xu4

Site personel auto-hébergé sur une carte odroid Xu4

Document modifié le : mardi 30 juillet 2019 - 09:20.
Graphique
Détails :
Kernel :
Linux omega 4.14.141-169 #1 SMP PREEMPT Sat Aug 31 23:19:59 -03 2019 armv7l armv7l armv7l GNU/Linux
Package :
linux-image-4.9.27-35 20170509 armhf Linux kernel binary image for version 4.9.27-35 linux-image-4.9.28-38 20170515 armhf Linux kernel binary image for version 4.9.28-38 linux-image-4.9.44-54 20170820 armhf Linux kernel binary image for version 4.9.44-54 linux-image-4.9.44-56 20170824 armhf Linux kernel binary image for version 4.9.44-56
Uptime :
06:41:00 up 9:27, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00

39

Vitesse du ventilateur (0-100) : 15

42000

Température : 42 C°

Connectivité réseau :
ipv4 : 82.64.127.18
ipv6 : 2a01:e0a:195:1040:cdaf:219b:207e:d823
Rclone status :
(Le script est dans "/etc/cron.d/" et l'heure est définie dans "/etc/crontab")
* Sauvegarde démarée le 22-09-2019 à 03:00:01 *
Maintenance mode enabled
Sauvegarde de la base OK
03:00:03 Copie chiffrée de data Transferred: 166.567M / 166.567 MBytes, 100%, 2.776 MBytes/s, ETA 0s Errors: 0 Checks: 2794 / 2794, 100% Transferred: 58 / 58, 100% Elapsed time: 59.9s Maintenance mode disabled
03:01:04 Copie chiffrée de sys-sql Transferred: 1.452M / 1.452 MBytes, 100%, 523.624 kBytes/s, ETA 0s Errors: 0 Checks: 0 / 0, - Transferred: 1 / 1, 100% Elapsed time: 2.8s 03:01:07 Rclone Nas-Hubic-Vidéos Transferred: 0 / 0 Bytes, -, 0 Bytes/s, ETA - Errors: 0 Checks: 9 / 9, 100% Transferred: 0 / 0, - Elapsed time: 4s 03:01:11 Rclone Nas-Hubic-Photos Transferred: 0 / 0 Bytes, -, 0 Bytes/s, ETA - Errors: 0 Checks: 4536 / 4536, 100% Transferred: 0 / 0, - Elapsed time: 4m12.1s * Sauvegarde terminée le 22-09-2019 à 03:05:24 *