Ω Omega, mon odroid-xu4

Site personel auto-hébergé sur une carte odroid Xu4

Document modifié le : mardi 16 juillet 2019 - 17:55.
Graphique
Détails
Kernel :
Linux omega 4.14.127-164 #1 SMP PREEMPT Wed Jun 19 17:28:22 -03 2019 armv7l armv7l armv7l GNU/Linux
Package :
linux-image-4.9.27-35 20170509 armhf Linux kernel binary image for version 4.9.27-35 linux-image-4.9.28-38 20170515 armhf Linux kernel binary image for version 4.9.28-38 linux-image-4.9.44-54 20170820 armhf Linux kernel binary image for version 4.9.44-54 linux-image-4.9.44-56 20170824 armhf Linux kernel binary image for version 4.9.44-56
Uptime :
03:50:20 up 3 days, 9:19, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00

39

Vitesse du ventilateur (0-100) : 15

38000

Température : 38 C°

Connectivité réseau :
ipv4 : 82.64.127.18
ipv6 : 2a01:e0a:195:1040:cdaf:219b:207e:d823
Rclone status
(Le script est dans "/etc/cron.daily/" et l'heure est définie grace à "sudo crontab -e"):