Ω Omega, mon odroid-xu4

Site personel auto-hébergé sur une carte odroid Xu4

Document modifié le : mardi 30 juillet 2019 - 09:20.
Graphique
Détails :
Kernel :
Linux omega 4.14.157-171 #1 SMP PREEMPT Wed Dec 4 08:21:54 -03 2019 armv7l armv7l armv7l GNU/Linux
Package :
linux-image-4.9.27-35 20170509 armhf Linux kernel binary image for version 4.9.27-35 linux-image-4.9.28-38 20170515 armhf Linux kernel binary image for version 4.9.28-38 linux-image-4.9.44-54 20170820 armhf Linux kernel binary image for version 4.9.44-54 linux-image-4.9.44-56 20170824 armhf Linux kernel binary image for version 4.9.44-56
Uptime :
16:50:33 up 26 days, 3:08, 0 users, load average: 0.00, 0.01, 0.01

39

Vitesse du ventilateur (0-100) : 15

42000

Température : 42 C°

Connectivité réseau :
ipv4 : 82.64.127.18
ipv6 : 2a01:e0a:195:1040:cdaf:219b:207e:d823
Rclone status :
(Le script est dans "/etc/cron.d/" et l'heure est définie dans "/etc/crontab")
* Sauvegarde démarée le 25-01-2020 à 03:00:01 *
Maintenance mode enabled
Sauvegarde de la base OK
03:00:03 Copie chiffrée de data Transferred: 1.188M / 1.188 MBytes, 100%, 3.243 kBytes/s, ETA 0s Errors: 0 Checks: 17949 / 17949, 100% Transferred: 1 / 1, 100% Elapsed time: 6m15s Maintenance mode disabled
03:06:20 Copie chiffrée de sys-sql Transferred: 2.156M / 2.156 MBytes, 100%, 910.867 kBytes/s, ETA 0s Errors: 0 Checks: 0 / 0, - Transferred: 1 / 1, 100% Elapsed time: 2.4s 03:06:23 Rclone Nas-Hubic-Vidéos Transferred: 0 / 0 Bytes, -, 0 Bytes/s, ETA - Errors: 0 Checks: 9 / 9, 100% Transferred: 0 / 0, - Elapsed time: 2.8s 03:06:26 Rclone Nas-Hubic-Photos Transferred: 0 / 0 Bytes, -, 0 Bytes/s, ETA - Errors: 0 Checks: 4536 / 4536, 100% Transferred: 0 / 0, - Elapsed time: 3m50.4s * Sauvegarde terminée le 25-01-2020 à 03:10:16 *